XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
24
-
2
25
-
2
26
-
2
27
-
2
28
-
2
1
-
3
2
-
3
3
-
3
4
-
3
5
-
3
6
-
3
7
-
3
8
-
3
9
-
3
10
-
3
11
-
3
12
-
3
13
-
3
14
-
3
15
-
3
16
-
3
17
-
3
18
-
3
19
-
3
Tổng
00     1 1 2             2 1             1         8
01                   1         1 1         1 1     5
02           1 1   1       1                   1   5
03           1               1     1 1   1     1 1 7
04   1 2   3             1                 1     2 10
05   1     1     1         1 1   2   1 1     1     10
06     1                         1         1 2     5
07               1             1 1         1       4
08     1               1         1 3         1 1 1 9
09       1     1   1 2       1         1     1     8
10                 1     1     1     1 1 1         6
11 1       1         1     1     2   2 1     2     11
12           1             1   1         1 1       5
13     1                   1 1                 1   4
14   1                   1 1                       3
15 1 2   1 1   1                                   6
16       1           1 2                           4
17 1               1   1       1                   4
18           1       1                     1 1     4
19     1 1             1           1         1     5
20       2     1               1 1 1 2 1   1       10
21   1                       2           1 1     1 6
22               1               1     1   1   1   5
23   1         1   1   1 1       1   1     1   1 1 10
24   1   1 1               2             1         6
25 1               2   1       1     1             6
26             1   1 1 1   1     2     1 2     1 1 12
27   1     1   1             2                 1   6
28     1           1       1             1         4
29                 1                 1             2
30 2                     1     1                   4
31                                         1   1   2
32                   1               1       1     3
33             1             1     1   2         2 7
34       2   1 1       1     1             1   1 2 10
35             1 1         1   1       1 1         6
36 1       1                 1                     3
37                   1       1             1   1   4
38           1     1     1   1         1 1         6
39       1       2 1     1   1   1 1   1           9
40   2 1       1   1     1             1           7
41 1   5             1   2             1 1         11
42         1 1                             1       3
43                 1 1   1       1           1   1 6
44   1 1               1 1             1 1 1   2   9
45                 2     1     1 1 1       1       7
46         1 1 1   1   1       1   2     1   1   1 11
47                 2   1     1 1   1         1 1   8
48     1         2       1       1               1 6
49           1       1         3       1 2         8
50         1 1       1               1   1 1 1     7
51 1                         1       1             3
52 1         1   2     1                           5
53             1 2 1                               4
54 1     1     1                         1         4
55       1   1       1 1 2   1       1             8
56               1         1 1 1     1     1     4 10
57             1 2     1       1                   5
58 1     1 2     1   2 1       1       1 2   1     13
59           2             2                       4
60   1 2   2         1             1   1     1 1   10
61       1               1 1           1         1 5
62 1                 1     1     1               2 6
63   1 1         1   1                 1 1   1   1 8
64   2       1               1     1               5
65 1   1 1 1 1     1   1 1                   1     9
66 1     1       1       1         1               5
67 1 1   1                 1                 1     5
68   1           1               1 1               4
69       1     1     1         1     1       1     6
70 1 2       1     1 1                         1 1 8
71     2 1     1       2                           6
72                                 1 1     2     1 5
73               1   1 1 1 1 1                     6
74   1 1               1     1 1     1 1 1     1   9
75 1 1       1 1             1       1   1   1     8
76               1               1     1           3
77   1     1 1 1 1       1   1     1   1           9
78       1           1   1   2   1     1     1     8
79 1                   1       1       1     1 2   7
80                               1   1             2
81             1           3   1           1   1   7
82       1     1                                   2
83 1           1       1             1   1 1       6
84                 1     1     1                   3
85 2                   1 1         2   1 1         8
86               1 1 1         1         1   1     6
87                 1 1 1   1     1   1             6
88 1       1         1       1 1     1         1   7
89         3   1     1     1     1   1     1 1     10
90   1 1   2               1       1   1           7
91   1       2 1                                 1 5
92         1 2   2       1   1   1       1 2     1 12
93 1   1 1   2                     1         1 1   8
94 1 2   1             1   1     2   1             9
95 1                           1   1 2     1   1   7
96           1 2   1       1       1           1 1 8
97     2 1   1   2     1       1   1       1   2   12
98       1     1                   1               3
99 1     1         1               1           1   5

Tin tức XSMB

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan