XSKT Bạch thủ KT Cầu XSKT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
Tổng
00                                                 0
01                     1         1               1 3
02                         1 1             1       3
03       1 1   1   1             1       1   1     7
04       1             1       1 1 1     1         6
05 1       1                 1                     3
06             1                           1     1 3
07                 1     1         2           2   6
08               1                           1     2
09         1             1   1                   1 4
10 1             2 1 1             1   1           7
11 1   2     1 1     1                             6
12                                   1 1 1   1     4
13       1             1 1     1 1                 5
14               1       1         1       1     1 5
15                           1           1         2
16           1 1                     1       1     4
17               1       1 1   1 1                 5
18                   1             1 1             3
19   1               1         1 1   1   1 2       8
20       1 1               1     1     1           5
21                     1             1             2
22     2 1     1             1           1         6
23   1         1     2                     1   1   6
24 1       1                   1 1                 4
25   1 1               1       1                 1 5
26       1                             1 1         3
27     1     1   1 2 2       1           1         9
28 2 1             1           1               1   6
29   1           1   1   1 1 1 1       1     1     9
30         2     1     1                     1 1   6
31       1                       1                 2
32 1   2   1       1                               5
33 1                           2       1 1       1 6
34             1     1         1                   3
35 1                 1               1             3
36 1 1         1                             1 1   5
37     1 1                                         2
38                     1   1       1 1           1 5
39                 1     1       1   1     1       5
40                                                 0
41                 1                     1       1 3
42                       1           1   1         3
43           1               1     1 1       1     5
44                         1   1     1             3
45                     1 1 1     1                 4
46               1                   1 1       2   5
47                     1               1         1 3
48               1               1                 2
49                         1           1   1       3
50       1             1                 1 1       4
51   1                                     1       2
52 1         1                               1     3
53     1   1 2                                     4
54   1                                   1         2
55       1             1     1   1 1           1   6
56                         2               1   1 1 5
57   1 1                 1           1 1   1 1     7
58 1   1                                     1     3
59               1 1   2           1           1   6
60 1 1               1       2                 1   6
61             1     2   1                   1     5
62                   1     1                       2
63       1             1           1       1       4
64         1       1                               2
65     1   2   1                           1       5
66                         1           1         1 3
67       1       1                               1 3
68 1                       1         1           1 4
69           1               1                     2
70   1 1         1       1         1               5
71             1         1         1       4 1     8
72                 2   1       1     1             5
73                 1                   1 1         3
74                       1                         1
75             2               1     1             4
76   1 1   1 1           1         1               6
77   1 1 1           1 1               1 1       1 8
78   1     1 2           1 1   2 1 1               10
79 1   1     1   2           1 1   1         1     9
80   2 1     1       1     1             1       1 8
81 1                                 1 1           3
82                                                 0
83       1 2   1                   1               5
84       1             1     1                     3
85               1           1 1                   3
86             1 1       1             1         1 5
87   1         1   2               1   1           6
88           1               1                     2
89           2                               1 1   4
90                         2                   1 1 4
91                 2       1 1               1   1 6
92                               1                 1
93             1                     1       1     3
94 1       2 1               1         1           6
95 1 1   1             1         1                 5
96                               1       1     1   3
97       2       1                           1 3   7
98           1       1   1                         3
99             1                 1     1 1         4

Tin tức XSKT

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan