XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
Tổng
00             1             1                 1   3
01   1         1             1 1       1   1       6
02   1     1     1           1                   1 5
03 1         1   1                       2         5
04                       1   1               1     3
05   1   1               1                         3
06     1           1 1       1     1         1     6
07           1   1 1                               3
08   1   1     2     1           1       1         7
09       1 1       1         1           1 1     1 7
10   1                   1         1       1 1     5
11         1 1       1           1 1               5
12   2 1       1           1               1       6
13         1       1     1         1         1     5
14   1                         1     1             3
15 1 1                 1       1       1           5
16             1                 1     2           4
17             1                                   1
18                                       1   1 1   3
19                                   1             1
20                 1 1         1                   3
21     1           1 2               1           2 7
22           1                         1           2
23           1         2   1               2     1 7
24                             1   1 1     1 1 1   6
25                   1     1             1         3
26                 1         2             1       4
27 1   1       1         1         1     1 1   1   8
28   1                               1             2
29       1                     1                   2
30   1 1   1         1         1             2     7
31 1                 1 1                           3
32 1       1         1     1     1 1       1       7
33           1   1           1                     3
34             1   1                           2   4
35 1       1                         1             3
36 2           1                                   3
37     1 2       1             1     1             6
38           1                   2           1 1 1 6
39               1   1     1               2       5
40 1       1           1         1   1             5
41       1     1 1   1                     1 1   2 8
42     1       2   1     1             1     1     7
43     2                   1       1               4
44     1           1                   1       1   4
45                     1     2                     3
46       1       1                       2         4
47       1                         1 1             3
48               1     1 2             1           5
49   2           1 1           1       1     1     7
50                   2                         1   3
51       1 2 1             1                       5
52                       1           1   1       1 4
53     1         1 1           2     2             7
54                             1   1               2
55       1                         1   1 1         4
56           2     1 1                 1           5
57           1           1                         2
58           1               1 1           1     1 5
59                       1                         1
60         1               1           1     1     4
61           1       1                   1       1 4
62 1           1                         1         3
63           1         1 1   2                     5
64 2 1 2   1     1           1                   1 9
65 1         1       1               1           1 5
66                     1       1                   2
67 1   1                                     1     3
68                                 1               1
69                 1   2   1               1     1 6
70         1     1       2             1     1 1   7
71   1   1             1 1 2   1         1         8
72                             1           1       2
73   1     1                     1 1     1     1   6
74                         1     1                 2
75               1                 1         1     3
76                           1                 1   2
77           1                         1           2
78       1       1 1     1 1     1 1               7
79 1       1       2                               4
80 1           1                     1           1 4
81                         1                       1
82 1   1                         2             1   5
83       1   1         1         1     1           5
84             1   1   1                           3
85                                     1           1
86       1                     1 2                 4
87     1       1 1     1       1     1         1   7
88   1     1   1 1                                 4
89                     1 1       1 1 1     1       6
90     1 1                       1 1 2   2         8
91                       1   1                     2
92 1                       1       1           1   4
93                         1                       1
94   1   1   1         1                       1   5
95               1           1         1 1 1 1     6
96         1           1                           2
97       1                       1     1       1 2 6
98     1   1         1                           1 4
99                         2                 1 1   4

Tin tức XSTN

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan