XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
6
-
5
7
-
5
8
-
5
9
-
5
10
-
5
11
-
5
12
-
5
13
-
5
14
-
5
15
-
5
16
-
5
17
-
5
18
-
5
19
-
5
20
-
5
21
-
5
22
-
5
23
-
5
24
-
5
25
-
5
26
-
5
27
-
5
28
-
5
29
-
5
Tổng
00 1   1       1     1   2               3         9
01             1     1         1     1 1     1     6
02         2   1     1 1     1           1         7
03   1         1 1                         2       5
04 1                           1   1   1           4
05         1     1   1           2                 5
06 1         1       1       1                     4
07                 2 1             1 1             5
08 1     1       1 1   1             1   1 1       8
09     1   1     1                 2               5
10   1         1 1                         2       5
11 1                         1             1 1     4
12 1             1 1     1   1                     5
13   1                 1 2       1         1   1   7
14       1     1       1           1               4
15               2           1     1     1       2 7
16 2 1 1     1             1         1 1   1       9
17                 1         1     1 1 1           5
18             2     1   1 1                   1   6
19 2       1               1       1 1   1   2     9
20                   1                     1   1   3
21   1 1 1       1         1     2   1   1       1 10
22 1             1                                 2
23       1         2                             1 4
24   1                   1                   1 1   4
25 1     1 1                               1 1     5
26 1   1 1               1                     1 1 6
27 2     1 1 1             1   1   1 1         1   10
28                       2 2                   1   5
29                           1   1                 2
30       1     1     1 1 1     1     2             8
31   1         1       2   1 1             1 1     8
32     1             1     3             2     1   8
33               1           1 1 1           1     5
34           1                 2   1             1 5
35 1 1     1                                       3
36   2 2     1   1 1     1   1             1     1 11
37 1 1                 1   1   1         1   1 1 1 9
38 1     1   1       2 1 1         1             2 10
39                     1 1       1         2   1   6
40   2 1     1 1                 1 1 1 1     1     10
41     1     1 1       2 2 1     1     1           10
42 1 1   2           1   1       2         1     3 12
43   1     1   1 1 2       1     1 1     1   1     11
44     1       1 1   1   1           1 1     1     8
45     1       1               1       1     1     5
46       1 1                                 1     3
47               1                   1     1       3
48     1           2                       1   1 1 6
49         1 1   1     1 2       1       1   1   2 11
50         1   1             1   1 1           1   6
51 1       1       1   1     1       1   1 1       8
52       1         1     1 1 1 1       1           7
53           1     2 2   1 1       1       1     1 10
54       1         1     1 1     1 1   1     2     9
55     1     1                             1       3
56         2       1 1     1 3 1         1 1   1   12
57             1             1 2   1 1             6
58 1         1       1 1             1             5
59       1 2 1         1           1           1   7
60 1 2   1   1                                     5
61     1             1             1 1             4
62 2   3             1     1   1       1     1     10
63                     1     1     1   1   1       5
64   1   1 1 1     1             1     2     1     9
65   1   1     1                   1             2 6
66           1               1   1   1 1           5
67   1   2 1       1       1   1     1 1 1   1 1 2 14
68 1 1   1       3                                 6
69           1                           1         2
70       1     1   1   1   1   1 1                 7
71     2 1   1 1     1       1                 1 1 9
72                       1 2         1 1   1   1   7
73           1                         1           2
74 1         1   1             1       1 1     1   7
75           1 1 1               1           1     5
76             1   1     1       1     1     1 1   7
77                             2 1       1     1   5
78       1   1         1     1                   1 5
79         2       1   1 1     2             1     8
80           1       2 1               1       1   6
81     1       1 1         1             1   1 1   7
82                     2   1       1 2             6
83     1 1                     2               1   5
84   1 2   3 1 1       1           1     2         12
85                 1                   1       1   3
86   1                       2           1 1       5
87   1               2       2         2 1     1   9
88       1   1                 1           1 1     5
89                           1       1   1     1   4
90           1 1 1         1     1 1 2             8
91         2     1           1       1   1 1 1 1 2 11
92     1       1       1           1             1 5
93     1         1   1   1       1 1               6
94       1             1               1         1 4
95   1               1         1     1 1   1       6
96         1     1 2             1     1 1         7
97 1   1     1 1 1             1 2 1               9
98   1                                       1     2
99   1             1   1   1   1                   5

Tin tức XSMB

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan