XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
9
-
1
10
-
1
11
-
1
12
-
1
13
-
1
14
-
1
15
-
1
16
-
1
17
-
1
18
-
1
19
-
1
20
-
1
25
-
1
26
-
1
27
-
1
28
-
1
29
-
1
30
-
1
31
-
1
1
-
2
2
-
2
3
-
2
4
-
2
5
-
2
Tổng
00   1   1     1         2   1             1   1   8
01     1       1   1 1 1       1     1 1           8
02       1   1           2   1             1       6
03 1                       1       1 1             4
04             2   1 2       1   1         1   1   9
05       1       1   2         1                   5
06                 1     1         1     1 1   1   6
07               1         2           1           4
08             1             1 1       1   1       5
09   1                     1           1 1       1 5
10     2   1           1 1 1         1         1   8
11 2   1           1       1       1         1     7
12     1       1           1     1   1   1   1 1   8
13   1     1 1           1       2                 6
14 1   1   1                                   1   4
15 1   1               1           1   2           6
16           1 1     1 1 1   1         1 1         8
17 2   1           1                             1 5
18   1   2 1 2   1     1 1 1             1     1   12
19       1                       1   1     3       6
20                     1     1 1   1 1 1         2 8
21       1     1 1 1                   1           5
22       1         1   1       1       1     1 1   7
23               2     1           1   1           5
24               1                   2             3
25 1     1             1     1       1       1     6
26 1                 1 1       1 1 1               6
27 1         1       1             1       1     1 6
28             1   1       1                 1     4
29   1   1         2       1         1   1   1   1 9
30 1     1   1       1           1         1       6
31     1                     2               1   1 5
32         1     1     1 1   1                     5
33             1                               1 1 3
34 1     1 1 3               1     3       2   1   13
35           1     1 3 1       1   1     1         9
36                 1     1       1     1           4
37           1             1         1   1   1   1 6
38 1       1   1 1       3         1     2 1   1   12
39                 1           1             2     4
40   1   1   2       1 2   1 1   1   1 1           12
41     1       1                       1 1         4
42   1 2     1     1 1 1     1 1   1     1 1       12
43   1             2       1                     1 5
44   1     1                 1   1                 4
45   1         2       1                           4
46   2                 1 1   1       1       2 1   9
47 1     2                 1             1     1   6
48                 1       1   1   2     1     1   7
49     1 1   1 1         1 1           1     1     8
50         1           1                           2
51   2                         1 1         1       5
52 1   1 1           2         1                   6
53   1           1 1         1               1     5
54 1       1               1       1     1 1       6
55     1 1       1 1   1 1 2           1   1       10
56       1 2 1   2   1     1       1               9
57 2 1         1       2     1       1 1       1 1 11
58                       1           1             2
59 2                     1     1       1         1 6
60     1   1     1   1       1                 1 1 7
61   1                   1             2 1 1 1     7
62         4                 1           1         6
63                 1   2   1   1         1     1   7
64   1         1     1       2       1         1 1 8
65 1                             1   1   1         4
66   1     1 1 1 1   1         1   1         1     9
67 1             1       2                   1     5
68         2     1               1     1 1         6
69             1   1 1   1     1           1 1     7
70 1     1 1                   2 1   1     1       8
71               1         1       1   1           4
72                                   1           1 2
73         1               1                     1 3
74     1 1 1     1     1     1   1       1 1 2 2 1 14
75   1       2                 1 1     1           6
76     1                         1       1   1     4
77           1                         1       2   4
78             1             1       1           2 5
79     1 1   1 1 1             1   1 1     1     1 10
80   1 1       1     1           1               1 6
81     1     1       1           2     1           6
82       1   1     1 1 1 1 1   1           1       9
83       1                 1 1 1 1             1   6
84 1     1                 1       1   1 2         7
85     1 1       1       1   1           1       1 7
86 1 1       1     1 1   1                         6
87               2         1   1 2         1       7
88   2                       2 1   1         1 1   8
89 1   1                       1   1 1   1 1       7
90             1                       1   1 1   1 5
91 1 1     1   1                 1   1       2     8
92     1   1 1 2   1                     1         7
93               1   1   1     1   1               5
94     1 1 1   1               1   1       1 2   2 11
95               1 1 1           2   1         1 1 8
96   1       1         1             1         1   5
97     2           1   1                           4
98         1     1                 1 1         1   5
99   1           1 1             1   1           1 6

Tin tức XSMB

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan