XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
Tổng
00         1       1             1   1       1     5
01 2   1   2 1           1         1     1         9
02             1           1 2     1   2     1     8
03 2       1                               2     1 6
04         1   1 1       1                       1 5
05   1           1     1                 2 1       6
06           1                   1       1       2 5
07     1                                           1
08   1                   1     2                 1 5
09         1   1               1                 1 4
10                         1           1           2
11 1                       1 1                     3
12                       2     1       1           4
13     2 1             1     1 1       1   1   1   9
14     1     1     1         1                     4
15       1                       2         1       4
16     1                                           1
17                                           1 1   2
18               1       2         1         1     5
19 1 1         1     1             1           1   6
20   1           1   1           1                 4
21   1       1   1   1     1   1                   6
22         1                           1           2
23       2   1               1   1     1           6
24                               1   1             2
25                     1           1               2
26   1     1     1               1                 4
27             2   1         2                     5
28       1       1                           1     3
29   1               1               1             3
30         1       1         1 2     1             6
31                                             1   1
32       1     1               1           1       4
33       1           1                             2
34 1   1                     1       1         1   5
35         1   1     2           1                 5
36                     1                       2   3
37                 1   2 1               1   1   1 7
38                   1 2             1             4
39   1 2 1         1           1         2 1       9
40                   1     1           1 1     1 1 6
41                         1           1 1         3
42       1                           1   1         3
43                 1     1   1       1 1           5
44 1           1     1     1                       4
45   1 1                   1       1   1           5
46   1                   1             1   1   2   6
47           1                     2           1   4
48   1             1 1                       2     5
49                         1   1   1               3
50 1           1       1         1   1             5
51     1                                       1   2
52   1     1 1   1     1   1         1     1       8
53 1 1   2                 1       1     1 1     1 9
54           1 1         1   1 1             1   1 7
55           1                 1   1   1           4
56               1         1                   1   3
57     1     1                                     2
58 1   1 1 1     1                                 5
59   1 1           1               1         1     5
60         1     1               1   1       1     5
61       1           1 1             1             4
62                               1 1   1 1 1       5
63               1                               1 2
64                           1             1   1 1 4
65               2     2                       1   5
66 1                   1       1                   3
67           1   1   1   1             1 1         6
68       1     1   1 1 1 1                         6
69                                   1           1 2
70                 1 1 1           1 1       1     6
71                 1       1       1               3
72         1 1               1       1           1 5
73         1       1         1   1         1 1     6
74             1 1           1     1             1 5
75                                       1         1
76   1                             1     1         3
77                                   2 1         1 4
78 2 1       1 1           1                 3   1 10
79 1                       2     1                 4
80 1                     1                   1     3
81                 1             1                 2
82 1         1                             1     1 4
83                 1 1                             2
84                 1                   1       1   3
85           1           1                         2
86     1                   1   1                   3
87           2 1   1     1                         5
88     1   1         1   1   1 1     1       1 1   9
89     1 1   1 1 1   1         1 1                 8
90             1       1                 1         3
91       1 1                               1       3
92       2             1               1           4
93 1 1         1         1   1                     5
94                             1 1         1       3
95     1           1             1       1 2       6
96         1     1                 1           1   4
97   1                                             1
98                                       1         1
99                         1                       1

Tin tức XSBTH

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan