XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
Tổng
00         1   1         2     2           1     1 8
01 1   1                                         1 3
02   1   1       2 1   1         1                 7
03         1 1         1                           3
04                 2 1     1       2       1       7
05 2                         1       1           1 5
06                     1                 2 1     1 5
07 1   1             1         2   1 1             7
08   1         1         1 1 1                   1 6
09 1       1                     2                 4
10     1     1           1                     1   4
11   1           1           1                     3
12                           1                     1
13 1           1       1                           3
14     1     1                     1         1     4
15                   1       1     1               3
16   1 1   1                           1     1     5
17       1   2 1     1   1             1           7
18   1 1         1                                 3
19   1 1   1               1           1           5
20 1 1                   1               1         4
21                           1                     1
22     1                     1   1                 3
23       1           1       1   1 1 1   1         7
24                             1   2   2           5
25                     1             1 1       1   4
26   1       1         1         1               1 5
27                                         2   2 1 5
28           1   1     1                 1 1       5
29           1 1   1   1                 1         5
30   1   2                                 2 1     6
31       1                                         1
32               1                                 1
33             2 1                                 3
34     2         1           1 1 1       1 1   1   9
35       1                                 1   1   3
36 2       1   1 1               1   1             7
37           1             1                       2
38     1 1     1           1     1 1 1         1   8
39           1       1   1       1     1 1         6
40                                         1       1
41             1     1                             2
42               1               1   1   1   1     5
43 1     1           1             1   1   1       6
44               2                   1       2     5
45 1   1   3               1 1               1     8
46 2         1     1       2                 1   1 8
47                                           1     1
48           1 1   1   1         1                 5
49     1                                           1
50       1               1               1   1   1 5
51           1           1   1   1   2 1   1     1 9
52                       1     1                   2
53         1                 1         1   1       4
54   1         1       1   1         1     1       6
55     2             2 1             1             6
56                               2                 2
57                                 1 1   1         3
58 1                   2 1                         4
59         2       1 1 1   1 1 2   1               10
60                         1         1             2
61               1                         1       2
62 1                                           1   2
63       1   1     1     1             1     2     7
64   1                                   1     1   3
65   1               1       1                     3
66 1               1 1                 1           4
67                 1 1         1   1 1         1 1 7
68                     1 2 1             1     1 1 7
69                             1         1     1   3
70           1     1   2     1     1     1         7
71               1                 1 2             4
72     1 1                 1                       3
73         1   1               1   1         1     5
74                   1                   1         2
75   1                                     1   1   3
76         1                           1           2
77   1           1   1         1 1                 5
78                                       1     1   2
79                 1           1   1   2           5
80 2 1     1       1       1   1               1   8
81                       1 1   1             1     4
82       1     1   1             1                 4
83         1 1       1                             3
84             1           1           1           3
85       1   1 1                                   3
86   2     1                   1               1   5
87         1                                       1
88     1                 1             1     1   1 5
89             1 1 1         1     1     1         6
90                 1   1               1           3
91                                   1           1 2
92       2     1                                 1 4
93     1         1 1       1 1                   1 6
94   1       1       1                             3
95       1                                         1
96                 1     1     1 1         1 2 1   8
97               1       1 1                     1 4
98                           1               1 1 1 4
99       1                                         1

Tin tức XSBDI

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan