XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
Tổng
00 1       1               1                       3
01       1                                   1     2
02 1                 1 1   1         1 1         1 7
03 1     1 1     1                 1               5
04     1   1       1                 1     1       5
05 1                 1 1                           3
06   2                                         1   3
07         1     1         2           1           5
08       1                                 2     1 4
09           1                   1   1 1 1 1 1     7
10     1         1   1   1       1                 5
11   1   1                           1             3
12             1                                   1
13   1               1         1   1 1         1   6
14                       1         1   1 1         4
15     2                   1                       3
16                 1                         1 1   3
17 1                                       1       2
18     1             1           1           1     4
19         2     1 1                   1         1 6
20                               1   1             2
21   1   1         1       1   1         1         6
22           1           1                         2
23           1   1                 1   2 1         6
24           1 1   1           1 1       1         6
25       1   1     1 1                             4
26       1                                         1
27 1 1                 1                   1   1   5
28           1       1                         1   3
29             1     1                           2 4
30 1         1 2 1         1 1                     7
31     1               2               2           5
32           1         1                 1   2     5
33       1                   1             1     2 5
34                   1     1             1       1 4
35   1           1           1     2     1         6
36   1 1       1                                 1 4
37   1   1 1                 1 1                   5
38   1 1                       1   1 1             5
39                                           1 1   2
40 1                 1                             2
41                       1       1   2       1     5
42 1           1       1   1           1       1   6
43 2 1     1       1                         1   1 7
44                                                 0
45     1     1                     1     1   1   1 6
46                           1                     1
47       1       1 1       1                   1   5
48     1   1                 1 1   1           1   6
49               1   1   1             1           4
50       1           1   1                   1 1   5
51               1       1                         2
52     1     1 1                   1               4
53       1 1                     1       2         5
54   1                                             1
55   1     1     1     2                           5
56   1   1 1 1 1                 1 1   1 1   1     10
57     1         1                                 2
58             1                   1               2
59                                                 0
60 1 1                   1                         3
61                 2   1       1   1 1 1     1 1   9
62         1       1             1     1           4
63 2     1     1   1 1             1             1 8
64         1 1           1                         3
65     1     1                       1           1 4
66           1                             1       2
67                     1     1                     2
68   1                 1           1           1   4
69 1                   1       1   1               4
70             1                           2       3
71                             1 1   1 1           4
72                     1       1 1               1 4
73               1       1 1                       3
74           1 1         1   1 1           1       6
75     1             1 1                           3
76     1 1         2     1   2             1       8
77   1                 1     1 2           1       6
78                         1     1                 2
79           1   1           1   1 1               5
80         1   1         1   1 1 1         1   1 1 9
81               2             1     1       1     5
82 1             1     1 2                 1       6
83   1 1       1     1                             4
84       1   1   1         1                       4
85 1       1         1   1               1 1       6
86 1                       1         1           1 4
87                         1   1 1 1 1   1     1   7
88         1             1             1 1   1     5
89             1         1                         2
90                         1 1         1 1         4
91     1                             1   1       1 4
92             1   1 1                         1   4
93       2   1                       1     2   1   7
94                 1 1         1         1         4
95         1                     1                 2
96             1   1   1   1 1   1           2 1   9
97                 1         1                     2
98     1                   1 1 1                 1 5
99                           1   1   1 1     1 1   6

Tin tức XSBL

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan