XSKT Bạch thủ AG Cầu XSAG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
Tổng
00               1             1                   2
01                     1   1             1         3
02       2   1   1           1             1       6
03 1 1 1                   1               1       5
04       1     1             1   1 1           1   6
05     1           2   1             1   1   1     7
06   1     1   1                                   3
07   1 1       1       1         1 1     1 1       8
08                 1         1       1   1 1       5
09                               1   1           1 3
10     1 1                 1 1       1             5
11                             1                   1
12                   1         1     1           1 4
13                               1     1           2
14             1     1             1         1     4
15   1     1                               1   1   4
16                                     1 1         2
17     1     1   1             1       1           5
18       1   1                                     2
19 1 1 1               1   1   1             1   1 8
20   1                                         2   3
21     1   1 1   1   1                 1     1     7
22                                           1   1 2
23 1       1               1           1       1   5
24   2   1   1 1           1 1       1   1     1   10
25               1                         2 1     4
26 1     1 1                         1 1 1         6
27           1                     3               4
28                         1                       1
29                                   2       1     3
30       1 2     1             1         1   1 1 1 9
31 1                                               1
32                   1             1 1     1     1 5
33             1   1                               2
34                 1                         1     2
35             1           1   1             1     4
36           1       1   1         1     1         5
37 1 1       1   1                   1         1   6
38     2           1                               3
39       1           1           1     1           4
40       1               2   1   1     1       1   7
41       1 1   1 1                   1     1 1     7
42       1                       1     1 1 1       5
43                 1   1                           2
44         1     1       1               1         4
45 1   2     1                 2                   6
46                   1                 3           4
47                     1                   1 1     3
48     1       1       2     1             1       6
49                         1         1             2
50     1       1             1   1       1       2 7
51             1         1                       1 3
52         1       1                               2
53                 1         1     1             1 4
54                     1       2                   3
55   1                 1                           2
56 1           1     1 1 1     1                   6
57 1     1           2   1                   1     6
58                 1                       1   1   3
59 1 2     1 1     1                           1   7
60   1       1 1 1   1           1                 6
61       1 2 1                 2     1 1           8
62           1   1   2 1                   1       6
63       1                 1 1                     3
64                     1             2             3
65   1         1 1                     1           4
66               2   1   1   1                     5
67 1   2               1                           4
68                           1                     1
69           1           1         1             1 4
70                                 1     1 1     1 4
71 1     1             1                 1         4
72                                               2 2
73                                           1     1
74                                                 0
75   1                       1                     2
76                 1                   1       1   3
77 3                     1 1     2 1           1   9
78       1   2   1 2     2 2 1           1         12
79         1       1             1             1   4
80                         2   1                 1 4
81   1     1           1     2     1           1   7
82                   1     1     1         2       5
83     1   1       1         1     1               5
84         1     1         1     1                 4
85     1   1 1     1           1                   5
86                                       1       1 2
87       1                 1 1 1 1       1   1     7
88                     1           2     1         4
89 1 1               1   1       1           1     6
90 1   1       1       1 1           1             6
91             1                                   1
92               2             1                   3
93                       1           1     1     1 4
94                 1 1   1         1   1           5
95           1 1         1             1       1 1 6
96 1           1                             1 1   4
97                               1                 1
98                                     1     1 1   3
99   1               1   1       1 1               5

Tin tức XSAG

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan